شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه صفافي و بارگيري کيسه هاي شکر استحصالي