شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بسمه تعالی

خط‌مشـي سیستمهای مدیریت کیفیت ، زیست محیطی وایمنی ، بهداشت شغلی و ایمنی مواد غذایی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
بر اساس استاندارد های ISO9001 , ISO14001 , ISO45001, ISO 22000


شرکت كشت وصنعت  دعبل خزاعی با در اختيار داشتن يكي از كارخانجات پيشرفته شكر، بر قراري استانداردهاي مديريت  كيفيت ,ایمنی غذائی،  زيست محيطي ، ايمني و بهداشت شغلی (ISO9001 , ISO14001 , ISO45001, ISO 22000) را در راس اهداف خود قرار داده و با تبعيت از الزامات قانوني و دولتي مرتبط,  با پياده سازي سيستم مدیریت ایمنی غذائی و مديريت يکپارچه ( IMS )و اجراي آن در کليه بخشهاي کشت وصنعت،  خود را متعهد به رعايت و پيشبرد اهداف ذيل مي داند :

  1. تولید محصول سالم و بهداشتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی

2- جلب رضايت مشتريان و کليه ذینفعان از طریق بررسی نیاز ها و خواسته های اصولی آنها.

3-تدوين و بكارگيري روشهاي علمي توليد محصولات و  تلاش جهت استفاده از روشهاي نوين به منظور تولید پایدار .

4-ارتقاء مداوم كيفيت محصولات با بكارگيري  فن‌آوريهاي جديد منطبق بر استانداردهاي ملي و جهاني.

5-افزايش سطح مهارت، توانمندي و دانش نيروي انساني از طريق آموزش های مستمر  متناسب با نظام جامع آموزش و با ايجاد محيط مناسب كاري.

6-استفاده مطلوب از ماشين‌آلات و تجهيزات موجود در جهت ارتقاء سطح كيفي محصولات.

7- بهره‌گيري از نظامهاي مديريت نوين، ظرفيت سازي و نظارت بر عملكرد‌ها با تأكيد بر صلاحيت و شایستگی ها ی فردي و افزایش توانمندی در کار گروهی  .

8-بهينه سازي مصرف منابع .

9-پيشگيري از آلودگيهاي آب , هوا , خاک و تلاش در جهت کاهش  آنها.

10-اطمینان از انطباق با الزامات قانونی در جهت کنترل جنبه های زیست محیطی ،  کاهش خطرات شغلی و فرآوری بهینه محصول

11-پيشگيري از مصدومیت و بیماری و تلاش در جهت کاهش مداوم آنها با بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی .

12- ایفای مسئولیت های اجتماعی.

خانواده بزرگ كشت وصنعت دعبل خزاعی براين باورند كه تحقق اهداف فوق از طريق بهبود مداوم و مشاركت نيروي انساني كارآمد در محيط كاري صميمي و توأم با نظم و ترتيب سازماني قابل حصول خواهد بود، اهداف و خط‌مشي‌هاي كيفي  ، ایمنی مواد غذایی, زيست محيطی و ايمنی و بهداشتی  را همچون هدفي مقدس همواره فرا روي تلاش هدفمند خود در جهت مشتري مدار قرار خواهند داد.

مدیریت شرکت با همراهی و مشارکت معاونین ،مدیران و کلیه پرسنل تعهد خود را در ايجاد و بکار گيری و نگهداری سيستمهای مديريت فوق الذکراعلام و استقرار و اثر بخشی آن را در تمامی فرایند های تولیدی با آحاد شرکت متقبل و نماینده مدیریت نظارت و هدایت نظام های فوق را عهده دار خواهد بود .

        

مدیر عامل