شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدیدها

اردوی تفریحی خانواده های شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اردوی تفریحی خانواده های شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج