شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهداف اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در استفاده از R&D برای پیشرفت و توسعه


اهداف
R&D

خلق ایده های جدید و مبتکرانه,افزایش تولید و بهره وری
کشف و درک نیازها و خواسته های مشتریان (QFD)
ارایه محصولات و خدمات جدید (منحنی عمر محصول)
بهبود کیفیت محصولات و خدمات فعلی(QA)