شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در نقاط مختلف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در نقاط مختلف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/08/18

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.