شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

زمانهای کلیدی طرح:

پیشرفت پروژه
نصب و راه‌‏اندازی 100%