شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

واحد نمونه استاندارد استان خوزستان