شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

واحد برگزیده سال 92 -معاونت غذا و دارو