شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه GIS – دستگاه تابلو GIS ديزل ژنراتورهاي نيروگاه

مناقصه GIS –  دستگاه تابلو GIS ديزل ژنراتورهاي نيروگاه

بدينوسيله از شما دعوت مىشود در مناقصه عمومي با مشخصات مشروحه زير شركت نموده و طبق اسناد و مدارك مناقصه قيمت پيشـنهادي خـود را اعـلام
نماييد
ماده 1:موضوع مناقصه
موضوع مناقصه : تابلو GIS

بعد از پر کردن فرم فایل های مربوطه مناقصه رو می توانید دانلود کنید