شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company
ادامه مطلبثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ادامه مطلب“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

ادامه مطلب“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”