شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات دوره ای و اسقاطی

مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات دوره ای و اسقاطی