شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

7 مهرماه ،روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

7 مهرماه ،روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز،جوانه های امید را از بستر  خاکسترها می رویانند…«هفتم مهر ماه روز آتش نشان گرامی باد»