شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

7 مهرماه ،روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد