شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گواهینامه iso 9001 : 2015