شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری

مراحل آماده سازی یارد کارخانه جهت برداشت نیشکر به روایت فیلم

مراحل آماده سازی یارد کارخانه جهت برداشت نیشکر به روایت فیلم

مانور آتش نشانی به روایت فیلم

مانور آتش نشانی به روایت فیلم

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

آغاز عملیات کشت نیشکر به روایت فیلم

آغاز عملیات کشت نیشکر به روایت فیلم

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

پنجمین دوره لیگ فوتسال توسعه نیشکر و صنایع جانبی

پنجمین دوره لیگ فوتسال توسعه نیشکر و صنایع جانبی