شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کسب مقام برتر و نمونه استانی در استاندارد