شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کاتالوگ ها و بروشورها

آبیاری قطره ای زیر سطحی

آبیاری قطره ای زیر سطحی

باگاس نیشکر

باگاس نیشکر

شکر خام

شکر خام

تصفیه خانه

تصفیه خانه

ژنراتورهای برق

ژنراتورهای برق

زنبور تلنموس

زنبور تلنموس