شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کاتالوگ ها و بروشورها

تصفیه خانه

تصفیه خانه

ژنراتورهای برق

ژنراتورهای برق

زنبور تلنموس

زنبور تلنموس

ملاس

ملاس

نیشکر

نیشکر