شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

‹‹شركتی پيشرو و الگویی برتر در کشت و صنعت‌های تولیدی، سرآمد در کیفیت، صاحب نام در تولید شکر سفید و توانمند در تولید محصولات متنوع و رقابت پذیر››