شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش جاگذاری موانع بتنی(نیوجرسی) محور اهواز -آبادان توسط کشت و صنعت دعبل خزاعی در برنامه مسیر پیشرفت شبکه استانی خوزستان