شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همبستگی خانواده بزرگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی با مردم غزه