شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر