شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آخرین مناقصات/ مزایدات

آخرین مناقصات/ مزایدات

مناقصه صفافی و بارگیری 150 هزار تن شکر سفید تولیدی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

آخرین مهلت توزیع اسناد: 1400/02/18

مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و تعمیراتی 49 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی آخرین مهلت توزیع اسناد: 1400/02/18