شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت دعبل خزاعی

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره شرکت دعبل خزاعی با حضور مدیر عامل ،اعضاء هیئت مدیره و معاونین برگزار گردید.

در جلسه هیئت مدیره دوشنبه 16بهمن ماه 1402،جناب آقای دکتر آقا جان بهادری و جناب مهندس علیرضا دور باشی زاده تودیع و از زحمات آنها تقدیر و تشکر شد و جناب آقای مهندس سید محمد رضا علم الهدائی وجناب آقای مهندس صمیمی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت معرفی شدند.