شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراحل آماده سازی یارد کارخانه جهت برداشت نیشکر به روایت فیلم