شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شکر سفید یا تصفیه‌شده، شکری است که پس از فرآیند تصفیه و رنگ‌بری و طی عملیات طبخ و تبلور و عبور از ماشین‌های سانتریفیوژ، خشک شده و پس از بسته‌بندی آماده ارسال به انبار جهت فروش می‌باشد.