شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

« شركت کشت و صنعت دعبل خزاعی با ایجاد یک واحد الگو در ارتقاء و بهره وری و توسعه منابع انسانی با  محوريت فعاليت در صنعت نيشكر به منظور تحقق سودآوری و جلب اعتماد ذينفعان از طريق تولید پایدار در یک سازمان پويا و چابك در سطح استانداردهای روز جهانی.›› سازمان