شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

« شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با ایجاد یک واحد الگو در ارتقاء و بهره وری و توسعه منابع انسانی با  محوریت فعالیت در صنعت نیشکر به منظور تحقق سودآوری و جلب اعتماد ذینفعان از طریق تولید پایدار در یک سازمان پویا و چابک در سطح استانداردهای روز جهانی.›› سازمان