شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آسياب نی

آماده سازی نی

پس از دريافت و تخليه نی، ابتدا با استفاده از دستگاه Leveler سطح آنها يكنواخت شده و بوسيله دو دستگاه چاقو، نی‌ها قطعه‌قطعه و سپس با استفاده از دستگاه Shredder، نی‌های قطعه‌قطعه‌شده، به صورت الياف در می‌آيند.

عصاره‌گيری

نی الياف‌شده توسط نقاله به سنگ‌های آسیاب منتقل می‌شود تا طی گذر از پنج مرحله آسیاب، عصاره نيشكر استخراج شود. عصاره‌های حاصل از هر مرحله با يكديگر اختلاط يافته سپس به سمت توری دوار-جهت جداسازی ذرات باگاس-پمپاژ می‌گردند و شربت تقريباً صاف‌شده به واحد شكرخام پمپ می‌گردد.

باگاس خروجی از آسياب پنجم توسط نقاله‌های مربوطه به بيرون از کارخانه هدايت می‌شود.

توليد شكر خام

پالايش و زلال سازی شربت

شربت حاصل از مرحله عصاره‌گيری بعد از توزين و افزودن شيرآهک و فسفات به هيترها منتقل شده و تا 105 درجه سانتيگراد حرارت داده شده و جداسازی گازهای غيرقابل‌ميعان از شربت در Flash tank انجام می‌شود. شربت خروجی سپس وارد كلاريفاير می‌شود تا ناخالصی‌ها رسوب کرده و شربت زلال از گل جدا گردد.

تبخير شربت

شربت زلال شده به بدنه‌های تبخيركننده، منتقل و طی فرآیند تبخیر، حدود 80 % درصد از آب خود را از دست می‌دهد. شربت تغليظ‌شده تا این مرحله، سیروپ نامیده می‌شود. سیروپ خروجی از بدنه‌های تبخیر‌کننده به سمت مخازن واحد طباخی شکر پمپ می‌شود.

طباخی شکرخام

در اين مرحله، تبخیر و به‌عبارتی غليظ‌سازی سيروپ، درون دیگ طباخی، تا رسيدن به نقطه فوق‌اشباع و تشکيل کريستال شکر، ادامه می‌یابد. پخت آماده‌شده به مخازن كريستاليزور تخلیه و به‌تدریج وارد ماشينهای سانتريفيوژ می‌گردد تا عمليات جدا‌سازی كريستالهای شكر از ملاس صورت پذيرد. شکر تولیدی –که خام یا زرد نامیده می‌شود- توزین شده و به سمت انبار یا واحد تصفيه‌شكر ارسال می‌گردد. عملیات طبخ شکر دو بار دیگر بر روی ملاس خروجی از مرحله اول طباخی، انجام شده و ملاس نهایی به عنوان یکی از محصولات جانبی فرآیند تولید شکر از نیشکر، از کارخانه خارج می‌گردد.

تصفيه‌شكر

تولید شربت زلال

شكر زرد از واحد شكرخام و يا از انبار شكر زرد دریافت شده و درون آب حل می‌گردد، سپس ناخالصی‌های (نخاله‌های) موجود در شربت به‌دست‌آمده، با عبور از توری مرتعش، جدا می‌گردد.

كربناتاسيون (اشباع)

شربت زلال به مخـزن اختلاط منتقل شده و شيرآهك به آن افزوده می‌شود. که به آن لیکور می‌گویند. جهت دست‌يابی به PH موردنظر، به این لیکور آهک‌خورده، ضمن عبور از بدنه‌های كربناتاسيون، گاز Co2 تزريق شده و سپس ذخیره می‌گردد.

فيلتراسيون فشاری

لیکور حاصل از كربناتاسيون به فيلترهای فشاری منتقل می‌گردد، تا جداسازی رسوبات صورت پذيرد.

رنگبری

ليکور خروجی از فیلترهای فشاری، به برج سولفيتاسيون منتقل گرديده و با تزريق گاز So2، رنگ‌بری انجام می‌شود.

پس از تزريق گاز So2، به ليکور، ذغال‌اكتيو افزوده می‌شود.

فيلتراسيون رنگ‌بری

پس از افزودن ذغال‌اکتیو، ليکور به فيلترهای شمعی جهت جداسازی ناخالصی‌های موجود در شربت پمپ می‌گردد.

تبخير ليکور

مشابه آنچه در تولید شکر زرد گفته شد، ليکور به تبخيركننده‌ها منتقل شده و با ازدست‌دادن آب، به اندازه کافی تغلیظ شده و آماده ارسال به دیگ طباخی می‌شود.

طباخی

باز هم مثل فرآیند طباخی شکر زرد، برای تولید شکر سفید، همان مراحل تغلیظ تا نقطه فوق‌اشباع و تشکیل کریستال شکر انجام شده و پس از ذخیره‌سازی در مخزن کریستالیزور به ماشین سانتریفوژ ارسال می‌گردد تا شکر سفید از ملاس –که اصطلاحا پساب یا Runoff نامیده می‌شود– جدا شود. پساب حاصل، جهت ادامه طباخی به مخازن ذخيره هدايت می‌گردد. در صورتی که رنگ شکر سفید خروجی از ماشین سانتریفوژ مطابق استاندارد باشد، به قسمت خشک‌کن ارسال می‌شود و در غیراین‌صورت مجدداً حل شده و به مخازن ذخيره طباخی منتقل می‌گردد.

خشك‌كن

در خشک‌کن، رطوبت شکر به‌دست‌آمده از ماشین سانتريفيوژ تا حد استاندارد، کاهش يافته و سپس به سيلوی شکر سفيد منتقل می‌گردد. در نهايت شکر بعد از کيسه‌گيری در کیسه‌های 50 کیلوگرمی، به انبار شکر سفید انتقال يافته و پس از انجام آناليز شيميايی روزانه و ميکروبی، محصول آماده فروش می‌باشد.

بسته‌بندی

یکی از محصولات جدید این شرکت، شکر سفید بسته‌بندی‌شده است. شکر سفید موجود در انبار به واحد بسته‌بندی منتقل شده، و در کیسه‌های سلفونی 900 گرمی بسته‌بندی شده، و به عنوان محصول جدید به فروش می‌رسد.

دیگر محصول جدید، کیسه‌های شکر 900 کیلوگرمی برای مشتریان خاص (کارخانجات) می‌باشد که به نام جامبوبگ تهیه و به فروش می‌رسد.