شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

فراخوان مسابقه نقاشی به مناسبت هفته هوای پاک

فراخوان مسابقه نقاشی به مناسبت هفته هوای پاک

روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی در نظر دارد به مناسبت هفته هوای پاک با موضوع تحقق هوای پاک -حقوق عامه -اراده ملی ،مسابقه نقاشی برای فرزندان سنین 7الی 15سال از 25دیماه تا 29دیماه 1401برگزار نماید. علاقه مندان آثار خود را به روابط عمومی شرکت تحویل دهند.