شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در راستای خدمت به خانواده های پرسنل شاغل و همچنین معرفی و آشنایی فعالیت ها و محیط کاری ، در نظر دارد در یک اردوی تفریحی یک روزه میزبان همکاران و خانواده های محترمشان باشند ، لذا از کلیه همکاران که قصد شرکت در این اردوی تفریحی را دارند به دفتر روابط عمومی شرکت دعبل خزاعی مراجعه فرمایید .