شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

عملیات کشت نیشکر در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

عملیات کشت نیشکر در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

“نیروی کوشا و آرمان‌ساز کارگران، ستون فولادی توسعه و پیشرفت” 🎥کشت نیشکر توسط کارکنان زحمتکش شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم