شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

حضور مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ،مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دومین نمایشگاه مدیریت بحران (ایرانی قوی۱۴۰۲)مصلای امام خمینی ره تهران