شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

جشن بزرگ عید غدیر به روایت فیلم