شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مانور ایمنی در برابر زلزله به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایایی طبیعی با حضور گروهای امدادی و نجات برگزار شد.

مانور ایمنی در برابر زلزله امروز چهارشنبه6دی 1402در جنب آسیاب کارخانه شکر با هدف کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی ،ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله، افزایش سطح آگاهی پرسنل در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی انجام گرفت.

باتوجه به بالا بردن مهارت و عکس العمل صحیح کادر امداد و نجات شرکت دعبل خزاعی و همچنین افزایش سرعت عمل و ماندگار بودن آموزشها و کاربردی کردن آنچه آموخته اند در محل حادثه به تصویر کشیدند و این مانور به نحوه احسن برگزار گردید .