شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

 

بدينوسيله از شما دعوت مىشود در مناقصه عمومي با مشخصات مشروحه زير شركت نموده و طبق اسناد و مدارك مناقصه قيمت پيشـنهادي خـود را اعـلام
نماييد
موضوع مناقصه :  بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

بعد از پر کردن فرم فایل های مربوطه مناقصه رو می توانید دانلود کنید