شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید راهیان نور دانش آموزی از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید راهیان نور دانش آموزی از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی ، چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ دانش‌آموزان دختر تعدادی از مدارس کارون در قالب اردوی دانش‌آموزی «راهیان نور»، و با حضور فرمانده بسیج کارگران کارخانجات از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بازدید کردند.

این دانش‌آموزان همزمان با فصل برداشت نیشکر، از بخش‌های مختلف شرکت ، برداشت سبز نیشکر و سالن تولید شکر خام بازدید کردند.

در این بازدید کارشناسان این شرکت توضیحات کامل در خصوص مراحل کاشت، داشت و برداشت نیشکر و محصولات زراعی دیگر ارائه دادند