شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه 14 معصوم

بازدید دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه 14 معصوم

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،دانش آموزان وابسته به موسسه خیریه ۱۴معصوم در سوم آذر ماه سال جاری به منظور بالا بردن سطح علمی و آموزشی از مزارع نیشکر دعبل خزاعی بازدید کردند.
درحاشیه بازدید دانش آموزان وابسته به موسسه۱۴معصوم،کارشناسان کشاورزی دعبل خزاعی ،مراحل کاشت ،داشت و برداشت را برای بازدیدکنندگان تشریح دادند.
در ادامه بازدید ، روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی به این دانش آموزان به رسم یادبود هدایایی تقدیم کردند.