شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه 14 معصوم