شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهدا بسته های نوشت افزاری به مدارس روستا های حاشیه ی کشت و صنعت دعبل خزاعی