شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهداء بسته های نوشت افزاری به مدارس روستاهای حاشیه ی کشت و صنعت دعبل خزاعی

اهداء بسته های نوشت افزاری به مدارس روستاهای حاشیه ی کشت و صنعت دعبل خزاعی

در راستایی عمل به مسئولیت های اجتماعی و تامین بخشی از امکانات آموزشی دانش آموزان کم بضاعت پیرامون کشت و صنعت اقدام به اهداء 550 بسته نوشت افزار کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،این اقلام در مدارس روستاهای پیرامون کشت و صنعت ، شامل روستای موران، علوه،عمیشیه،طرفایه ،عرب عباس،مبارکه وقلعه طرفی که با حضور مهندس دور باشی زاده مدیر عامل محترم شرکت و همچنین جمعی از همکاران اهدا گردید..