شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“جشن عید سعید فطر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“برداشت دانه های روغنی کلزا از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور خانواده نیشکر در راهپیمایی روز قدس