المان پست اسلایدر

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

برپایی موکب خادمین اهل بیت (ع) کشت و صنعت دعبل خزاعی در ایام فاطمیه

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مقام سومی مسابقات فوتسال لیگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی دست یافت

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه احداث محوطه کود مايع و احداث رمپ ايستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد

برای نخستین بار در کشور: سیستم پیشرفته کنترل ماشین سانتریفیوژ شکر خام توسط پژوهشگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ساخته شد