شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

نوای قرآن در شرکت دعبل خزاعی طنین انداز شد

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

متن مدیرعامل به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر