شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فراخوان اردوی تفریحی خانواده های همکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر