المان پست اسلایدر

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

برد مقتدرانه تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی در برابر تیم فوتسال فارابی

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

بازدید فرماندار شهرستان کارون از مرکز نگهداری معلولین ذهنی وصال

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

تکریم خانواده معظم شهداء به منزله ادامه دادن راه و مسیر آنها است

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

گزارش تصویری برگزاری محفل انس با قرآن در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی

برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی