شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

نوسازی و بهسازی درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی در جهت رفاه حال پرسنل

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی، شور و نشاط در سایه ی ولایت

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ذبح گوسفند به مناسبت عید قربان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر

تأکید بر حل چالش‌های تولید برق در صنعت نیشکر