المان پست اسلایدر

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

عملیات تامین نیرو برای انجام خدمات حفاظت و نگهداری از خطوط برق 132 کیلو ولت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

فرا رسیدن ماه صفر و سالروز اسارت خاندان حضرت‏ سیدالشهداء (ع) و یارانش بر تمامی شیعیان تسلیت باد

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

نصب و راه‌‏اندازی واحد جدید نیروگاه برق شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی