شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

ارزشهای سازمانی

* ایفای مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی.

* احترام به كاركنان، تعهد به پرورش استعدادها.

* اعتماد به اصل هم‌افزايی در كار گروهی.

* احترام به شركاء و رعايت اصل انصاف برای حفظ منافع ذينعفان.

* افزایش سهم پرسنل متخصص و ماهر در ترکیب نیروی انسانی بوسیله آموزش.

* توجه به بهره‌وری، كيفيت و بهبود مستمر.

* رعايت الزامات محيط زيست.

* رعايت اصل تقوی‌محوری در برخورد با ارزشهای مذهبی و دینی.

* احترام به مشتری و رعایت اصل مشتریمداری.

 ایفای مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی.

احترام به كاركنان، تعهد به پرورش استعدادها.

* اعتماد به اصل هم‌افزايی در كار گروهی.

احترام به شركاء و رعايت اصل انصاف برای حفظ منافع ذينعفان.

 افزایش سهم پرسنل متخصص و ماهر در ترکیب نیروی انسانی بوسیله آموزش.