شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز عملیات کشت نیشکر به روایت فیلم