شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز برداشت دانه های روغنی کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی

آغاز برداشت دانه های روغنی کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،برداشت دانه های روغنی کلزا ،امروز چهارشنبه 30فروردین 1402از مزارع کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز شد.

مساحت زیر کشت مزارع کلزا در دعبل خزاعی بیش از 300هکتار می باشد که برداشت آن از اواخر فروردین شروع و تا اوایل اردیبهشت ماه به اتمام می رسد.