شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز برداشت از مزارع سرسبز نیشکر کشت و صنعت دعبل خزاعی مهر ماه ۱۴۰۲ به روایت فیلم