شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آبیاری قطره ای زیر سطحی