شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه صفافی و بارگیری کیسه های شکر استحصالی