شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدیدها

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج در کشت و صنعت دعبل خزاعی

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج در کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید راهیان نور دانش آموزی از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید راهیان نور دانش آموزی از کشت و صنعت دعبل خزاعی

کسب مقام برتر و نمونه استانی در استاندارد

کسب مقام برتر و نمونه استانی در استاندارد

همبستگی کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با مردم فلسطین

همبستگی کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با مردم فلسطین