شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company
ISO 18001
ISO 18001
ISO14001-2015
ISO14001-2015
ISO14001-2015
ISO14001-2015
ISO22000
ISO22000
OHSAS18001
OHSAS18001
OHSAS18001
OHSAS18001
iso 9001
iso 9001
ISO 22000
ISO 22000
واحد نمونه غذایی سال 1387
واحد نمونه غذایی سال 1387
واحد برگزیده سال 92 -معاونت غذا و دارو
واحد برگزیده سال 92 -معاونت غذا و دارو
واحد نمونه کیفی
واحد نمونه کیفی
واحد نمونه استاندارد استان خوزستان
واحد نمونه استاندارد استان خوزستان