شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه عمومی تنظیفات، راهبری و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/10/26

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.