شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای سوئیچگیر 33KV ایستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای سوئیچگیر 33KV ایستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/08/17

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.