شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه تعریض دو دستگاه پل در محدوده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تعریض دو دستگاه پل در محدوده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/09/27

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.